Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for ERHVERV

Betaling
På pm-shoppen.dk kan der betales med:

DANKORT (gebyr dkk 0,-)
DANSKE KREDITKORT  (gebyr 0%)
UDENLANDSKE KREDITKORT (gebyr 0%)

Der er forbundet et kortgebyr med brug af de forskellige betalingsmuligheder. Gebyret, for at benytte de respektive betalingskort og -måder, er oplyst i parentesen.

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra PM-SHOPPEN.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Faktura 8 dage netto  
Kræver CVR nummer samt godkendt kreditværdighed.

BESTILLING
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder, såfremt andet ikke er aftalt skriftligt mellem køber og Profile Makers ApS, nedenfor kaldt PM.

1. Tilbud
Tilbud gælder 3 måneder fra tilbudsdato, dersom ikke andet er angivet. Aftaler, som fraviger fra tilbuddet, er først bindende efter skriftlig aftale med PM. Dette gælder dog ikke for ordrer, som kan bekræftes mundtligt.

2. Priser
Alle priser er eksklusive moms, fragt, skatter og afgifter. Stiger PM's omkostninger i forbindelse med opfyldelsen af et tilbud som følge af højere fragt, forsikringer, told, afgifter, valutakursforandringer eller andre forhold, som PM ikke er herre over, forbeholder PM sig ret til at regulere priserne tilsvarende. Priserne kan ikke ændres efter modtaget ordrebekræftelse fra PM. Udsendte prislister vil ikke automatisk blive erstattet af eventuelle nye versioner. Det påhviler køber at indhente oplysninger om gældende priser.

3. Ordre
På produkter, der er specialfremstillet, forbeholder PM sig ret til at levere indtil +/- 10 % af det bestilte kvantum. 

4. Leveringstid
Oplyst leveringstid regnes fra den dag, ordren er modtaget af PM. Omfatter ordren tryk, som skal udføres af PM, regnes leveringstiden fra den dato, korrekturen er godkendt. PM vil informere køberne, hvis den normale leveringstid ikke kan overholdes. Forsinkede leverancer berettiger ikke til erstatning.

5. Forsendelse
PM's forsendelsesbetingelser er ab fabrik.

6. Transportskade
Køber må selv påse, at varerne ikke er beskadiget, og at antal kolli er i overensstemmelse med fragtbrevets pålydende. Køber skal anmelde skaden på fragtbrevet før kvittering for modtagelse. I modsat fald vil transportør fraskrive sig ansvar for evt. skader.

7. Betaling
PM's betalingsbetingelser er netto 10 dage fra fakturadato - forudsat kreditoplysniner er OK. Ved betaling efter forfald beregnes 1,5 % i rente. Ved rettidig betaling forstås, at PM har modtaget betalingen på forfaldsdagen. Kreditvurderlng foretages jævnllgt. Firmaer som ikke kan gives kredit, kan købe mod forudbetaling.

8. Ansvar
PM forpligter sig kun til at erstatte værdien af det antal produkter, som har vist sig at være behæftet med fejl. PM kan ikke gøres ansvarlig for skade, der er en følge af urigtig brug af varen. Forsinkelse ved levering berettiger ikke køber til erstatning.

10. Reklamation - retur
Alle reklamationer må omgående fremsendes skriftligt pr. brev/fax/e-mail og aldrig senere end 8 dage efter varemodtagelse. Ingen returnering må ske uden forudgående aftale. Emballagen skal være original, ubeskadiget og uden påtegninger.

11. Force majeure
Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure, fritager det PM for ethvert ansvar, og PM forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse udover den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af hvilken som helst art, mangel på drivkraftmiddel eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for PM's muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

12. Tvistemål
Alle uoverensstemmelser, som måtte opstå i forbindelse med en købsaftale, og som parterne ikke selv kan enes om, skal afgøres efter dansk lov. Værneting for retssag anlagt af køber mod PM er Retten i Herning eller Vestre Landsret i Viborg.

BETALING

10 dage netto - hvis kreditoplysning OK!
Se ordrebekræftelse fra Profile Makers ApS

LEVERING
Levering foregår som regel med Danske Fragtmænd eller Postdanmark

AFTALEINDGÅELSE
Aftale om levering er først gældende, når ordrebekræftelse er modtaget direkte fra Profile Makers ApS

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Ingen personlige oplysninger, der registreres på PM-Shoppen, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Profile Makers ApS.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil, som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg. Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger". 

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form og gemmes i 5 år. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos [Din Butik] på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status. 

Desuden registrerer vi IP-adressen, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes! 

Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos Profile Makers ApS, således at man løbende modtager nyheder og anden information. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes, som man ønsker det. 

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger, og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang, det ønskes.

 

Handelsbetingelser for PRIVATE

PM-SHOPPEN.DK anvendes af erhvervskunder.

Vi sælger til alle virksomheder i Europa - We sell to all compagnies in Europe.

Private kunder henvises til 

http.//hen-house.dk

http://wineloversandmore.dk

eller kontakt os via

E-MAIL: ole@pm-shoppen.dk

TELEFON: +45 2290 3736